filie

R E G U L A M I N XXII EDYCJI  WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU WIEDZY HISTORYCZNEJ „ZIEMIA SĄDECKA OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI” – 2022/2023

 

Organizatorzy:

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Nowym Sączu

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu

Stowarzyszenie „DLA MIASTA” w Nowym Sączu

Związek Sądeczan

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu

 

 1. UCZESTNICTWO W KONKURSIE:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Województwa Małopolskiego.

 1. CELE KONKURSU:
 • podnoszenie poziomu wiedzy historycznej wśród młodzieży, a szczególnie zagadnień dotyczących historii i tradycji naszego miasta i regionu w okresie od II poł. XIX w. do czasów współczesnych oraz osób zasłużonych dla Sądecczyzny;
 • rozbudzanie zainteresowań historią regionu i dorobkiem minionych pokoleń;
 • popularyzowanie tematyki związanej z regionalnym dziedzictwem kulturowym;
 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów;
 • pobudzanie twórczego myślenia;
 • wykształcenie potrzeby dostrzegania i umacniania postaw patriotycznych;
 • uświadamianie, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat;
 • wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi;
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach.

III. PRZEBIEG KONKURSU – TERMINARZ:

1) ETAP I SZKOLNY

 • eliminacje szkolne do 10 marca 2023 r. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Konkursową I etapu, ustala indywidualnie zasady organizacji oraz wyznacza opiekuna Konkursu. Komisja Konkursowa w terminie do 15 marca 2023 r. przesyła protokół (wg załącznika nr 1) do Organizatorów* II etapu Konkursu w formie elektronicznej oraz do wiadomości do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu (organizatora III etapu – finałowego), Dział Edukacji e-mail: konkurs@muzeum.sacz.pl lub na adres 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56.

 

DO II ETAPU KONKURSU SZKOŁA ZGŁOSIĆ MOŻE NIE WIĘCEJ NIŻ 5 UCZNIÓW KTÓRZY UZYSKALI NAJLEPSZE WYNIKI W I ETAPIE.

 

2) ETAP II MIĘDZYSZKOLNY  

 • 13 kwietnia 2023 r. godz.12. REALIZOWANY W FORMIE PISEMNEGO TESTU przez Organizatorów* II etapu.
 1. Komisje konkursowe powołują Organizatorzy* II etapu, odpowiedni dla każdego rodzaju szkół.
 2. Komisje sporządzają protokół (wg załącznika nr 2) i przesyłają do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu (organizatora III etapu finałowego), Dział Edukacji e-mail: konkurs@muzeum.sacz.pl lub na adres 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56.

*Organizatorzy II etapu konkursu:

 • dla uczniów szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26, tel. 18 442 67 10, 18 442 64 40; e-mail: sp21@edu.nowysacz.pl
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu ul. Długosza 5, tel. 18 448 40 20, 18 448 40 31; e-mail: zso1ns@hoga.pl

DO III ETAPU ZAKWALIFIKOWANI ZOSTANĄ UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, KTÓRZY UZYSKALI MIN. 30% PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA W II ETAPIE.

3) ETAP III FINAŁOWY (realizowany przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)

 • 14 kwietnia 2023 r. publikacja tematu pracy konkursowej III etapu na stronie internetowej muzeum.sacz.pl.
 • do 16 maja 2023 r. zgłaszanie prac konkursowych do Organizatora III etapu**.

 

 1. Komisje konkursowe III etapu powołuje Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu,
  w porozumieniu z pozostałymi Organizatorami odrębne dla uczniów każdego typu szkół. Komisje sporządzają protokół (wg załącznika nr 3). Powołane komisje dokonają oceny przesłanych prac (pisemnych i multimedialnych) oraz wskażą laureatów konkursu.
 2. Komisje konkursowe III etapu przyznają 1,2,3 nagrodę oraz 7 wyróżnień w każdej kategorii.
 3. Komisja ma prawo do innego rozdziału nagród w zależności od poziomu zgłoszonych prac.
 4. Tytuł laureata uzyskują osoby nagrodzone i wyróżnione, a tytuł finalisty wszyscy uczestnicy III etapu.

 

**Organizator III etapu konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

 • Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, tel. 18 443 77 08 w. 123, 124, e-mail: konkurs@muzeum.sacz.pl

 

4) PODSUMOWANIE KONKURSU, WRĘCZENIE NAGRÓD:

 • 6 czerwca 2023 r. godz. 12, Gmach Główny – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56

 

 1. ZASADY III ETAPU KONKURSU (FINAŁOWEGO) ORAZ PROCEDURA OCENY PRAC:
 2. Do III etapu Konkursu (finałowego) kwalifikują się wyłącznie uczniowie KTÓRZY UZYSKALI MIN. 30% PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA W II ETAPIE.
 3. III etap Konkursu przeprowadzany będzie w trzech kategoriach: praca pisemna, praca audiowizualna prezentacja multimedialna.
 4. Uczestnik przygotowuje pracę konkursową w wybranej kategorii na następujących zasadach:
 5. praca pisemna, biografia, opowiadanie, dziennik i inne (maksymalnie 20 stron tekstu znormalizowanego 1800 znaków na stronie, wydruk komputerowy wraz z wersją elektroniczną tekstu w postaci zapisu na płycie DVD lub innym nośniku). Praca może być wzbogacona o zdjęcia, dokumenty itp.;
 6. praca audiowizualna film dokumentalny – reportaż, wywiad ze świadkiem, audycja; reportaż radiowy i inne (nie więcej niż 20 minut);
 7. prezentacja multimedialna (nie więcej niż 30 slajdów) w postaci zapisu elektronicznego na płycie DVD lub innym nośniku.
 8. Prace konkursowe przygotowuje uczestnik indywidualnie, pod opieką nauczyciela.
 9. Praca konkursowa przygotowana przez uczestnika powinna:
 10. mieć twórczy charakter;
 11. opierać się na źródłach historycznych (np. wspomnienia, pamiętniki, listy, dokumenty, fotografie, prasa, wywiady, nagrania, filmy);
 12. zawierać bibliografię z podaniem źródeł historycznych.
 13. Prace zgłaszane wcześniej w innych konkursach, opublikowane w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu, skopiowane z Internetu oraz prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie podlegają odrzuceniu. Organizator powiadamia autora i opiekuna merytorycznego ucznia o powodach odrzucenia pracy.
 14. Komisja oceniająca będzie zwracać uwagę na samodzielność, wartość merytoryczną pracy, jej oryginalność oraz na oparcie się przy jej sporządzaniu na dokumentach i wspomnieniach oraz literaturze. Materiały te mogą pochodzić również z zasobów archiwów rodzinnych lub wspomnień (w takim przypadku Komisja Konkursowa przyzna dodatkowe punkty).
 15. Do pracy powinna być dołączona metryczka, zgodnie z poniższym wzorem (podane bardzo czytelnie
  w formie wydruku):
 16. imię i nazwisko autora pracy;
 17. tytuł pracy;
 18. imię i nazwisko oraz telefon i adres e-mail opiekuna merytorycznego;
 19. nazwę i adres szkoły lub placówki kierującej prace (pieczątka szkoły lub placówki);
 20. telefon i adres e-mailowy szkoły.
 21. INFORMACJE KOŃCOWE:
 22. Prace uczestników zgłoszone przez szkołę do III etapu finałowego dostarczone muszą być do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Dział Edukacji, ul. Jagiellońska 56, Nowy Sącz, konkurs@muzeum.sacz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja 2023 r. (data wpływu) wraz z oświadczeniem wg załącznika nr 4 niniejszego regulaminu.
 23. Prace zgłoszone na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.
 24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac zgłoszonych na Konkurs do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub w całości z zachowaniem zasad prawa autorskiego (na wszystkich polach eksploatacji).
 25. Autorzy prac zachowują prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych pod warunkiem poinformowania, że praca została przygotowana na XXII edycję Konkursu Wiedzy Historycznej „ZIEMIA SĄDECKA OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI” – edycja 2022/2023.
 26. Uczestnictwo i udział w Konkursie jest bezpłatny w ramach promocji zasobów Muzeum i jego oferty edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży.
 27. Odpłatność za udział w zajęciach edukacyjnych towarzyszących Konkursowi wynosi 1 zł/os.
 28. Niniejszy regulamin Konkursu jest opublikowany na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Współorganizatorów.
 29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy Konkursu.
 30. Organizatorom przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronach internetowych Organizatorów.
 31. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie Internetowej pod adresem https://muzeum.sacz.pl/ochrona-danych-osobowych/. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z tą informacją i jest ona dla niego zrozumiała.

 

LITERATURA PODSTAWOWA:

Z dostępnych opracowań dotyczących historii regionu polecamy następujące pozycje:

 1. Migrała Leszek, Historia Nowego Sącza, Nowy Sącz 2017
 2. Migrała Leszek, Historia Starego Sącza w zarysie, Nowy Sącz 2020
 3. Migrała Leszek, Nowy Sącz – przewodnik śladami przeszłości, Nowy Sącz 2019
 4. Migrała Leszek, Ratusz w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2009
 5. Nowy Sącz – przewodnik po zabytkach, praca zbiorowa pod redakcją I. Styczyńskiej, W. Piprka, Nowy Sącz 2014
 6. Sikora Rafał, Stary Sącz – przewodnik, Stary Sącz 2014
 7. Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989 Praca zbiorowa: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał, Warszawa 2010
 8. Leśniak Jerzy, Sikora Sławomir, Z wieży ratuszowej, Nowy Sącz 2006
 9. Leśniak Jerzy, Nowa Encyklopedia Sądecka, Nowy Sącz 2017

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA DO III ETAPU

 1. 140 lat kolei w Nowym Sączu, Praca zbiorowa, Kraków 2016
 2. Aleksander Tadeusz, Życie społeczne i przemiany kulturalne Nowego Sącza 1870-1990, Kraków1993
 3. Długosz Elżbieta, Żydzi w Nowym Sączu – 3 wieki w historii miasta, Nowy Sącz, 2000
 4. Dzieje Miasta Nowego Sącza pod redakcją Feliksa Kiryka tom I, II, III, Warszawa – Kraków 1992
 5. Giza Jerzy, Legioniści z nowosądeckich gimnazjów czasu Wielkiej Wojny 1914-1918 wydanie II poszerzone, Kraków, 2021
 6. Giza Jerzy, Nowosądecka lista katyńska, Nowy Sącz 2020
 7. Gmach Główny – przewodnik. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2018
 8. Golachowski Kazimierz, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Nowym Sączu 1887–1937, Nowy Sącz 1997
 9. Golik Dawid, Musiał Filip, Władysław Gurgacz – Jezuita Wyklęty, Kraków 2014
 10. Gościej Józef, Legioniści w Marcinkowicach, Marcinkowice 2004
 11. Ikonografia Starego i Nowego Sącza, praca pod red. E. Ross-Pazdyk, B. Szafran, Nowy Sącz 2012
 12. Kołcz Bogusław, Droździk Piotr, Nowy Sącz. Gdybym o nich zapomniał…, Nowy Sącz, 2014
 13. Kołcz Bogusław, Droździk Piotr, Nowy Sącz na dawnej pocztówce, Nowy Sącz, 2013
 14. Kroh Magdalena, Sądecki Park Etnograficzny – przewodnik Nowy Sącz 2015
 15. Lippa Bartłomiej, Fortyfikacje na Sądecczyźnie z lat 1939-1945, Nowy Sącz 2015
 16. Masz synów w lasach Polsko… Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945-1956, praca zbiorowa pod redakcja Dawida Golika, Nowy Sącz, 2014
 17. Maszczak Maria T., Bolesław Barbacki (1891-1941), Kraków 1990
 18. Maszczak Maria T., Bolesław Barbacki (1891-1941). Mistrz portretu. Kolekcja Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Nowy Sącz 2001
 19. Maszczak Maria T., Dom Gotycki w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2000
 20. Mazur Grzegorz, Rojek Wojciech, Zgórniak Marian, Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu na obszarze Inspektoratu ZWZ-AK Nowy Sącz 1939-1945, Kraków 1998
 21. Migrała Leszek, Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2000
 22. Migrała Leszek, Kościół i Parafia św. Kazimierza w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2003
 23. Migrała Leszek, Ulica Jagiellońska w Nowym Sączu od końca XIX wieku do 1945 roku. Mieszkańcy i zabudowa, Nowy Sącz 2012
 24. Musiał Filip, Ks. Władysław Gurgacz „Sem”, Kraków 2020
 25. Olszewski Grzegorz, Więźniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego, Nowy Sącz 2012
 26. Paluch Jacek, 1 Pułk Strzelców Podhalańskich. Zarys dziejów i trwałość tradycji, Nowy Sącz 2018
 27. Połomski Łukasz, Między zacofaniem, a nowoczesnością. Społeczeństwo Nowego Sącza w latach 1867/1939, Rzeszów 2018
 28. Smoleń Mieczysław, Tablice, groby i pomniki świadczące o przeszłości Nowego Sącza, Nowy Sącz 2006
 29. Sto scen z historii Nowego Sącza 1292-2017, Praca zbiorowa: Andrzej Górszczyk, Jerzy Leśniak, Leszek Migrała, Nowy Sącz 2017
 30. Sygański Jan, Nowy Sącz. Jego dzieje i pamiątki dziejowe, Nowy Sącz, 2008
 31. Szkaradek Andrzej, Migrała Leszek, Nowosądecka „Solidarność” nasza droga do wolności, Nowy Sącz 2010
 32. W mieście Nowym Sączu, na Długosza przy Plantach …. I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu 1818 – 2018. Praca zbiorowa pod redakcją Jakuba Marcina Bulzaka, Nowy Sącz 2018
 33. Zaziemski Roman, Paluch Jan, Śmiałek Władysław, 1 Pułk Strzelców Podhalańskich 1918-1939/ 1 Pułk Strzelców Podhalańskich, wrzesień 1939, Nowy Sącz 1991
 34. Zubek „Tatar” Julian, Wspomnienia, Piwniczna-Zdrój, 2009