filie

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani (Pana) danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56 33-300 Nowy Sącz (dane kontaktowe podane są na stronie Internetowej www.muzeum.sacz.pl).

2. Administrator nie wyznaczył przedstawiciela.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając korespondencje na adres e-mail sekretariat@muzeum.sacz.pl, poprzez kontakt telefoniczny (600 89 68 68) lub osobisty w siedzibie Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

4. Organem zajmującym się nadzorem nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdzie ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi.

5. Pani (Pana) dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, jak również w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO;
b) w celu zawarcia i/lub wykonania umowy zawartej z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym w zakresie obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

6. W wymagających tego przypadkach Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu będzie ubiegało się o wyrażenie Pani (Pana) zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

7. Szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania mogą zostać podane również w treści wniosków oraz w trakcie zbierania danych osobowych.

8. Odbiorcami Pani (Pana) danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności organizatorzy usług czasu wolnego, zajęć edukacyjnych i usług IT.

9. Pani (Pana) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z instrukcją kancelaryjną; jeżeli podstawą przetwarzania jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu, zgodnie z RODO; jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

10. Posiada Pani (Pan) prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – wyłącznie na zasadach określonych
w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa).

11. W zakresie, w jakim podanie przez Panią (Pana) danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest ono niezbędne w celu realizacji zadań przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu; w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OFERENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informuję, iż:

1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, tel. 18 443-77-08, e-mail sekretariat@muzeum.sacz.pl(dane kontaktowe podane są również na naszej stronie Internetowej pod adresem http://muzeum.sacz.pl/o-muzeum/kontakt/);

2/ z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora można się kontaktować poprzez adres email sekretariat@muzeum.sacz.pl, telefonicznie (+48 600 89 68 68) lub osobiście w siedzibie administratora;

3/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i/lub c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w związku z zawarciem i realizacją umowy;

4/ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym administrator powierzył umową przetwarzanie danych osobowych, jak również instytucje zarządzające programami pomocowymi, w ramach których realizowane są postępowania (jeśli dotyczy);

5/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na zasadach określonych w przepisach prawa, przez okres tam wskazany, a jeżeli czas trwania umowy przekracza go, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy i przedawnienia wzajemnych roszczeń; okres przetwarzania danych osobowych może również wynikać z instrukcji kancelaryjnej, jak również z umów zawartych z instytucjami finansującymi;

6/obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w szczególności w przepisach ustawy Pzp, kodeksu cywilnego lub wytycznych instytucji finansujących, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, kodeksu cywilnego lub ww. wytycznych;

7/ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8/ na zasadach określonych w przepisach prawa posiada Pani/Pan:

– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9/ nie przysługuje Pani/Panu:

– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w szczególności art. 6 ust. 1 lit. c RODO


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO) – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWEINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO) – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz (kontakt do IOD: 600 89 68 68).

2. Nasze działania są zgodne z wymogami, które zawiera regulamin portalu a Muzeum administruje Państwa danymi osobowymi w celu odpowiedzi na pytania, komentowania wpisów, komunikacji z innymi użytkownikami oraz w związku z zamieszczonymi przez nas informacjami (w celu promocji naszej działalności i prowadzenia działań marketingowych).

3. Zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych: identyfikator, zdjęcie profilowe, inne zdjęcia, treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację do komunikacji.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:o zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku kierowania do nas zapytań;o umowa – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku zamiaru użytkownika skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością;o prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku realizacji działań promocyjnych.

5. Informacje, które posiadamy w wiadomościach, będą przechowywane przez czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy. W przypadku komentarzy, będą one dostępne w naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez ich autora. Państwa dane osobowe gromadzone przez portal przechowywane są na zasadach określonych odrębnym regulaminem portalu.

6. Przysługują Państwu następujące prawa na zasadach określonych w RODO: prawo dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania ich kopii (jeśli będzie istniała taka możliwość), prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Relacje pomiędzy Muzeum a użytkownikiem portalu są w pełni dobrowolne.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MUZEUM

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO) – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz (kontakt do IOD: 600 89 68 68).
 2. Nasze działania są zgodne z wymogami, które zawiera regulamin portalu a Muzeum administruje Państwa danymi osobowymi w celu odpowiedzi na pytania, komentowania wpisów, komunikacji z innymi użytkownikami oraz w związku z zamieszczonymi przez nas informacjami (w celu promocji naszej działalności i prowadzenia działań marketingowych).
 3. Zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych: identyfikator, zdjęcie profilowe, inne zdjęcia, treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację do komunikacji.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku kierowania do nas zapytań;
  • umowa – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku zamiaru użytkownika skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością;
  • prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku realizacji działań promocyjnych.
 5. Informacje, które posiadamy w wiadomościach, będą przechowywane przez czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy. W przypadku komentarzy, będą one dostępne w naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez ich autora. Państwa dane osobowe gromadzone przez portal przechowywane są na zasadach określonych odrębnym regulaminem portalu.
 6. Przysługują Państwu następujące prawa na zasadach określonych w RODO: prawo dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania ich kopii (jeśli będzie istniała taka możliwość), prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Relacje pomiędzy Muzeum a użytkownikiem portalu są w pełni dobrowolne.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MUZEUM

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej ,,RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56 33-300 Nowy Sącz.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Marek Rogóz), z którym można się skontaktować poprzez kontakt telefoniczny (600 89 68 68) lub osobisty w siedzibie administratora.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • dane osobowe podane w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności przez uczestnika lub jego reprezentanta w zgłoszeniu, oświadczeniach lub później w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac, w szczególności na stronie Internetowej Administratora i w mediach społecznościowych, a także w celach rozliczalności wymaganej przepisami RODO;
  • archiwalnych, statystycznych i sprawozdawczych;
  • promocji Konkursu;
  • prowadzenia działalności edukacyjnej przez administratora.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w szczególności zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Administratorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. Dane osobowe zbierane na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach Konkursu lub części składowych prac konkursowych mogą być również przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 7. Dane osobowe laureatów Konkursu lub ich reprezentantów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród lub współorganizatorom w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród lub w ramach współpracy z innymi instytucjami w celu oceny prac konkursowych.
 8. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności usługi informatyczne, jak również podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu, w tym współorganizatorom konkursu i organizatorom Konkursu na wyższym szczeblu.
 9. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, przenoszenia, zgłoszenia sprzeciwu i cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie na zasadach określonych w przepisach prawa.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów zbierania danych.
 11. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz z udzieleniem przez uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w zakresie udostępnienia swoich danych osobowych.
 12. Administrator może przetwarzać dane pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (dane podane w formularzu zgłoszeniowym) za pośrednictwem osoby lub podmiotu składającego zgłoszenie. W takiej sytuacji podmiot dokonujący zgłoszenie udziela informacji o przetwarzaniu danych osobowych w imieniu Administratora.

 

 

 


Inspektor Ochrony Danych

Marek Rogóz

e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl

tel. 600-896-868