filie

Wieloaspektowe wykorzystanie przestrzeni muzealnej, począwszy od zbiorów muzealnych, stałych i czasowych ekspozycji, pracowni specjalistycznych, zasobów archiwum i biblioteki, otoczenia plenerowego (obszar nowosądeckiego skansenu, płyta rynku i uliczki Miasteczka Galicyjskiego itp.), materiału fotograficznego i filmowego, do organizacji imprez i przedsięwzięć kulturalnych i popularyzacji wydarzeń historycznych oraz regionalnego dziedzictwa kulturowego – działań istotnych dla rozwoju i promocji miasta oraz regionu – to najważniejsze elementy edukacji muzealnej prowadzonej przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Jej istotą jest upowszechnianie szeroko pojętej tradycji, tworzenie płaszczyzny kontaktów młodszego i starszego odbiorcy z historią, kulturą i sztuką. Interdyscyplinarny charakter oferty, szerokie spektrum tematyczne od archeologii, historii, sztuki i etnografii regionu oraz treści związane z szeroką prezentacją współczesnych zjawisk z dziedziny kultury, stanowią o jej atrakcyjności.

Stosowane są różnorodne formy i metody dydaktyczne tj. miejskie gry interaktywne, konkursy tematyczne np. plastyczne, historyczne, fotograficzne, zajęcia plenerowe, audycje muzyczne, projekcje filmów dokumentalnych i prezentacje multimedialne, warsztaty oraz pokazy z udziałem artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki (muzycy, plastycy, twórcy ludowi), rzemieślników, specjalistów w różnych dziedzinach kultury i sztuki, a także terapeutyczne zajęcia warsztatowe i ścieżki edukacyjne dla osób z niepełnosprawnościami. Ważny element w pracy dydaktycznej stanowią lekcje muzealne, tematyczne wykłady o profilu historycznym, warsztaty rękodzieła oraz pokazy związane z obrzędowością doroczną (np. wykonywanie tradycyjnych ozdób świątecznych), prelekcje i konsultacje specjalistyczne.

W nowopowstałej przestrzeni Gmachu Głównego proponujemy, nawiązujące do tematyki stałej ekspozycji, atrakcyjne i różnorodne zajęcia edukacyjne dot. dziejów Nowego Sącza od okresu autonomii galicyjskiej do zakończenia II wojny światowej, a także przedstawiające sylwetkę i twórczość szanowanego i powszechnie znanego artysty Bolesława Barbackiego. Zajęcia realizowane są też w przestrzeni Miasteczka Galicyjskiego i Sądeckiego Parku Etnograficznego. Uczestnicy tych zajęć mogą zobaczyć nie tylko dawne wnętrza mieszczańskie i dawnej wsi sądeckiej, wiernie odtworzonej w części muzealnej skansenu, ale również realnie uczestniczyć i doświadczać różnych aspektów życia codziennego w zrekonstruowanym, prowincjonalnym miasteczku galicyjskim. Zajęcia przeprowadzane są także w Galerii Marii Ritter tj. zabytkowych wnętrzach mieszczańskich z przełomu XIX i XX w., Domu Gotyckim, Muzeum Pienińskim im. Józefa Szalaya w Szlachtowej, Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu oraz w na nowo zaaranżowanych wnętrzach Muzeum Nikifora w Krynicy, gdzie zainteresowani ofertą muzealną mają okazję realizować swoje pasje twórcze i rozwijać indywidualne zainteresowania.

Różnorodność zajęć edukacyjnych prowadzonych w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu wynika z szerokiego zakresu tematycznego podejmowanego przez placówkę, wielokierunkowego działania instytucji specjalizującej się w takich zagadnieniach jak historia Nowego Sącza i regionu, etnografia, archeologia, sztuka, architektura ludowa Sądecczyzny, a także struktury instytucji, którą stanowi siedem odrębnych oddziałów i filii.

Polecamy również, dostępne on-line na stronie internetowej www.muzeum.sacz.pl, wartościowe publikacje pogłębiające i uzupełniające wiedzę o Nowym Sączu i regionie zrealizowane przez nowosądeckie Muzeum.

Wszystkie formy zajęć edukacyjnych m.in. warsztaty oraz lekcje muzealne itd., realizowane w oddziałach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, odbywają się w reżimie sanitarnym DDM. Maksymalna liczba uczestników w grupie – 10 osób.

Autor: Anna Wideł, Kierownik Działu Edukacji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.