filie

UWAGA!

W związku z licznymi prośbami, Organizatorzy MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH dla dzieci i młodzieży pn. MOJA PRZYGODA w MUZEUM – edycja regionalna 2022/2023, uprzejmie informują, iż wydłużony został do dnia 12 maja 2023 r. termin zgłaszania prac plastycznych na konkurs.  

 

 

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH dla dzieci i młodzieży MOJA PRZYGODA w MUZEUM – edycja regionalna 2022/2023

CELE PROJEKTU

 • zainteresowanie historią i tradycjami naszego regionu, przenoszenie obserwacji powstałych
  w kontakcie z dziełem sztuki do własnej pracy plastycznej,
 • kształcenie zdolności analizowania dzieła sztuki,
 • poszerzanie wiedzy: z zakresu wiedzy o kulturze, historii, historii sztuki, o warsztacie artystycznym,
  o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu, ich rodowodzie i charakterze, wartościach naukowych, historycznych i artystycznych muzealiów,
 • kształtowanie upodobań artystycznych oraz rozwijanie zdolności plastycznych.

ORGANIZATORZY:

 • na etapie regionalnym: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, przy współpracy: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Nowym Sączu, Stowarzyszenia DLA MIASTA w Nowym Sączu,
 • na etapie międzynarodowym/centralnym: Muzeum Okręgowe w Toruniu
  WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
 • poznanie zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu (również poprzez multimedia, publikacje, wcześniejsze doświadczenia z wizyty w Muzeum),
 • zgłoszenie udziału w projekcie poprzez dostarczenie Organizatorowi regionalnemu wypełnionych
  i podpisanych KART ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKANIACH ARTYSTYCZNYCH dla dzieci i młodzieży pn. „MOJA PRZYGODA W MUZEUM”: edycja regionalna 2022/2023 (załącznik nr 1),
 • wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych (nie więcej niż 3 prace) inspirowanej/ych izwiązanej/ych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddającej nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej, udziałem w wernisażach, koncertach i innych wydarzeniach kulturalnych,
  a także udziałem w warsztatach i lekcjach muzealnych, organizowanych w przestrzeniach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu,
 • dostarczenie wraz z pracą/pracami wypełnionych i podpisanych OŚWIADCZEŃ UCZESTNIKA MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH dla dzieci i młodzieży pn. „Moja przygoda w Muzeum”: edycja regionalna 2022/2023 organizowana przez Muzeum Okręowe w Nowym Sączu (załącznik nr 2),
 • po zamknięciu wystawy prace nagrodzonych i wyróżnionych uczestników zostaną przesłane przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – Organizatora etapu regionalnego, do Muzeum Okręgowego w Toruniu – Organizatora konkursu na etapie międzynarodowym/centralnym pod następującymi warunkami:
 1. wypełnienie i wysłanie do Muzeum Okręgowego w Toruniu poniższych formularzy:
 • oświadczenie i zgody rodzica/ pełnoletniego uczestnika Konkursu
 • oświadczenie i zgody opiekuna plastycznego uczestnika Konkursu

dostępne są wraz z regulaminem: https://muzeum.torun.pl/aktualnosci/moja-przygoda-w-muzeum-xliv-miedzynarodowy-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-i-mlodziezy/

 1. przesłanie do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu do dnia 12 czerwca 2023 r. informacji o wypełnieniu i wysłaniu ww formularzy na adres e-mail: konkursplastyczny@muzeum.sacz.pl  

WIEK UCZESTNIKÓW

prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

 • grupa wiekowa: 5 do 9 lat
 • grupa wiekowa: 10 do 12 lat
 • grupa wiekowa: 13 do 15 lat
 • grupa wiekowa: 16 do 19 lat

TECHNIKA i FORMAT

 • prace wykonane na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in.) o formacie nie mniejszym niż A3
  i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać),
 • rzeźba, płaskorzeźba, tkanina, sztuka użytkowa, rękodzieło, ceramika, techniki łączone – wymiary nie większe niż 50x30x30 cm,
 • grafika komputerowa – wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1,
 • multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MP4).

OPIS PRAC

prace muszą zawierać metryczkę z następującymi informacjami (podane bardzo czytelnie w formie wydruku):

 • nazwa projektu
 • imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail autora pracy
 • dokładny wiek autora pracy
 • tytuł pracy
 • nazwę, adres, nr telefonu, adres e-mail szkoły lub placówki kierującej prace (pieczątka szkoły lub placówki)
 
TERMIN

prace należy składać do dnia 8 maja 2023 r.:

 
ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU
 • prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów,
 • rozstrzygnięcie nastąpi po dniu 8 maja 2023 r.
 • laureaci i ich opiekunowie powiadomieni zostaną o wynikach,
 • przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów w każdej kategorii wiekowej,
 • wręczenie nagród i wyróżnień laureatom nastąpi w dniu otwarcia wystawy planowane 31 maja 2023 r. (środa) o godz. 12 w Domu Gotyckim ul. Lwowska 3 – filia Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
 • wystawa prezentowana będzie do 1 lipca 2023 r.

 

ADRES ORGANIZATORA ETAPU REGIONALNEGO:
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Dział Edukacji, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz tel.: 18 443 77 08  wew.  123, 124 www.muzeum.sacz.plkonkursplastyczny@muzeum.sacz.pledukacja@muzeum.sacz.pl

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Wstęp do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w ramach projektu jest nieodpłatny, po wcześniejszym zgłoszeniu w Dziale Edukacji Muzeum przez opiekuna plastycznego grupy lub samego uczestnika.
 2. Odpłatność za udział w zajęciach edukacyjnych towarzyszących konkursowi – 1 zł/os.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie, w formie pisemnej na załączonym druku – karcie zgłoszenia uczestnictwa, należy składać w Dziale Edukacji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
 4. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat (bez ograniczeń wieku dla uczestników
  z niepełnosprawnościami). Uczestnicy przygotowują prace w ramach zajęć szkolnych lub na zajęciach pozaszkolnych
  w placówkach wychowawczych oraz artystycznych.
 5. Uczestnik może zgłosić nie więcej niż 3 prace o tematyce związanej z działalnością (eksponat, zespół eksponatów, zjawisko towarzyszące) Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
 6. Zgłoszone prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania złożonych prac w celach promocyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub w cłosci z zachowaniem zasad prawa autorskiego (na wszystkich polach eksploatacji).
 8. Niniejszy regulamin jest opublikowany na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Organizatorów
  i Współorganizatorów.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy Konkursu.
 10. Organizatorom przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronach internetowych Organizatorów.
 11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie Internetowej pod adresem https://muzeum.sacz.pl/ochrona-danych-osobowych/Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z tą informacją i jest ona dla niego zrozumiała.